Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand

 


Deze algemene voorwaarden van de Nederlandse organisatie voor verkoop op afstand zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de zelfreguleringsadviesgroep van de Raad over zelfregulering en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2012.
Deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Organisatie voor verkoop op afstand, met uitzondering van de financiële diensten die zijn vermeld in de Wet op het financieel toezicht, voor zover dergelijke diensten inderdaad onder toezicht van de Autoriteit staan. financiële markten.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de contractant
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van ontslag
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Naleving en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Verlengde transactie: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Behandeling van klachten
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Commerciële garantie
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 - Wijzigingen van de voorwaarden voor verkoop op afstand
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt gehoord door:
Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument beroep kan doen op zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of in naam van een bedrijf en een overeenkomst op afstand heeft gesloten met de ondernemer;
Dag: kalenderdag
Uitgebreide transactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks producten en / of diensten waarvan de leverings- en / of aankoopverplichting in de tijd is gespreid;
Gegevensdrager betekent elk middel waarbij de consument of de ondernemer persoonlijke informatie aan hem / haar kan opslaan, waardoor de opgeslagen informatie in de toekomst ongewijzigd kan worden bekeken en gereproduceerd;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse organisatie voor verkoop op afstand en producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarvoor, als onderdeel van een systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, een of meer technieken voor communicatie op afstand uitsluitend worden gebruikt tot het einde van de overeenkomst.
Technologie voor communicatie op afstand: een middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig moeten zijn;
Artikel 2 - Identiteit van de contractant

Naam van de aannemer: Good Style Design
Hoofdkantoor Adres: 254 Rottekade 2661jx Bergschenhoek

Telefoonnummer: 0031652303052
                                     0032492755104
E-mailadres: info@goodstyledesign.com

KVK-nummer: 76211266
Btw-identificatienummer: NL446716133B02

In het geval dat de activiteit van de contractant onderworpen is aan een passend vergunningensysteem: gegevens betreffende de toezichthoudende autoriteit:
Wanneer de aannemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de vereniging of organisatie waarvan hij lid is;
de beroepstitel, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en instructies over hoe en waar u deze kunt raadplegen.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit onmogelijk blijkt, wordt vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer kunnen worden geraadpleegd of op verzoek aan het adres van de consument kunnen worden toegezonden.
In geval van een elektronische overeenkomst op afstand, in tegenstelling tot het vorige lid en vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand, kunnen deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking van de consument worden gesteld dat deze ze op een eenvoudige manier op een gegevensdrager kunnen opslaan. Indien dit onmogelijk blijkt, zal de plaats waar deze algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geraadpleegd en de mogelijkheid om ze op verzoek en kosteloos naar het adres van de consument te sturen, worden aangegeven vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand.
Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden voor de producten of diensten van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van toepassing en in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de meest gunstige bepalingen.
Artikel 4 - Het aanbod
Indien het aanbod slechts voor een beperkte periode geldig is of indien het aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​juiste beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval dat de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, moeten deze de producten en / of diensten op een eerlijke en waarheidsgetrouwe manier certificeren. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer op geen enkele wijze.
Elk aanbod bevat informatie die duidelijk aan de consument aangeeft welke rechten en plichten hij moet hebben om het aanbod te accepteren. Dit geldt met name:
tegen de prijzen inclusief belastingen;
eventuele bezorgkosten;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de daarvoor vereiste procedures;
de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en toepassing van de overeenkomst;
de deadline voor het accepteren van het aanbod of de deadlines waarbinnen de prijzen worden gegarandeerd door de aannemer;
het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan die van het reguliere basistarief voor hetzelfde gebruikte communicatiemiddel;
als de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument toegankelijk is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de gegevens die hij krachtens de overeenkomst heeft verzonden, kan controleren en desgewenst kan wijzigen;
naar alle talen naast het Nederlands, waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waarop de consument moet reageren en de manier waarop de consument deze elektronisch kan raadplegen;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
Behoudens hetgeen bepaald in lid 4, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en bij naleving van de daaraan verbonden voorwaarden.
Wanneer het aanbod door de consument elektronisch is aanvaard, bevestigt de contractant de ontvangst van het aanbod onmiddellijk elektronisch. Zolang de aanvaarding van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
Wanneer de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de contractant de nodige technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor de beveiliging van de webomgeving. Wanneer de consument elektronisch kan betalen, neemt de contractant de nodige beveiligingsmaatregelen.
De ondernemer kan - binnen wettelijke kaders - informeren naar de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de feiten en factoren die nodig zijn voor een verantwoorde toepassing van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van deze informatie goede redenen heeft om niet met de consument in te stemmen, heeft hij het recht om een ​​bestelling te weigeren of te accepteren door hem specifieke voorwaarden te verlenen.
Met het product of de dienst die aan de consument wordt geleverd, voegt de contractant de volgende informatie op een schriftelijke manier toe of op een manier die gemakkelijk kan worden opgeslagen op een gegevensdrager:
het adres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de consument terecht kan voor eventuele klachten;
de manier waarop de consument in beroep kan gaan tegen het herroepingsrecht en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, of een verklaring waarin duidelijk wordt vermeld welke uitsluitingen van het herroepingsrecht gelden.
Informatie over huidige garanties en after-sales services;
De in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden genoemde gegevens, tenzij deze voor het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer aan de consument zijn medegedeeld;
De vereisten voor beëindiging van de overeenkomst wanneer de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur;
In geval van langdurige transactie worden de bepalingen van het vorige lid alleen toegepast op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Voor de levering van producten:
Voor de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag na ontvangst van het product door de consument of door een aangewezen vertegenwoordiger en vooraf meegedeeld aan de aannemer.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en zijn verpakking. Het zal het product niet alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te bepalen of hij het product wenst te behouden. Wanneer de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht - en waar mogelijk - zal hij het product en alle accessoires aan de contractant retourneren in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de contractant.
Voor het leveren van diensten:
Voor de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies die in de aanbieding worden vermeld of die uiterlijk op het moment van levering van het product worden meegedeeld.
Artikel 7 - Kosten in geval van ontslag
Als de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, is het door deze laatste verschuldigde maximumbedrag dat van de retourzending.
Als de consument al een bepaald bedrag heeft betaald, zal de contractant dit bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na de retourzending of het beroep op het herroepingsrecht terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De contractant kan het herroepingsrecht van de consument uit hoofde van de leden 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing wanneer de contractant dit duidelijk in het aanbod of tijdig heeft vermeld totstandkoming van de overeenkomst.
De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing op producten:
die door opdrachtnemer zijn vervaardigd overeenkomstig de specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
die waarschijnlijk snel rotten of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken door de consument.
De uitsluiting van het recht op annulering is alleen van toepassing op de diensten:
met betrekking tot logies, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding, uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de bedenktijd;
betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van schommelingen in het btw-tarief.
In afwijking van het vorige lid heeft de ondernemer het recht om producten of diensten met variabele prijzen aan te bieden voor producten waarvan de prijzen gerelateerd zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen. Dit verband tussen prijzen en veranderingen op de financiële markt en het feit dat de vermelde prijzen daarom indicatieve prijzen kunnen zijn, worden in het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen een periode van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of richtlijnen.
Prijsverhogingen na een periode van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden pas toegestaan ​​nadat de opdrachtnemer daartoe is gemachtigd en wanneer:
deze zijn het resultaat van wettelijke bepalingen en richtlijnen;
de consument heeft het recht de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de verhoging plaatsvindt.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 10 - Naleving en garantie
De contractant draagt ​​zorg voor de conformiteit van de producten en / of diensten met de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid van het product en de bepalingen en / of overheidseisen die bestaan ​​op de datum van sluiting van de overeenkomst. Indien dit is overeengekomen, garandeert de contractant ook dat het product geschikt is voor ander gebruik dan normaal.
Een garantie verstrekt door de contractant, de fabrikant of de importeur heeft geen invloed op de rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst van de contractant heeft.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De contractant zal zo voorzichtig mogelijk zijn bij het ontvangen en uitvoeren van productorders, evenals in het traject van applicatie-evaluatie tot voltooiing van de dienstverlening.
Het adres dat door de consument aan het bedrijf is doorgegeven, geldt als afleveradres.
Op grond van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is aangegeven, draagt ​​het bedrijf zorg voor een snelle uitvoering van de geaccepteerde bestellingen, met een maximale vertraging van 30 dagen, behalve wanneer een langdurige vertraging overeengekomen. Wanneer een levering is vertraagd, wanneer deze moet worden geannuleerd of wanneer deze slechts gedeeltelijk kan worden voltooid, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid, is de opdrachtnemer verplicht het door de consument betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na de beëindiging van de overeenkomst terug te betalen.
Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal de contractant zich inspannen om een ​​vervangend artikel aan de consument aan te bieden. De levering van een dergelijk vervangend artikel wordt duidelijk en begrijpelijk aangegeven, ten laatste op het moment van levering. Voor vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een mogelijke retourzending zijn de verantwoordelijkheid van de aannemer.
Het risico van beschadiging en / of verlies van producten blijft tot het moment van bezorging aan de consument of een aangewezen vertegenwoordiger voor rekening van de ondernemer en wordt vooraf aan de contractant meegedeeld, behalve in geval van een andere en uitdrukkelijke overeenkomst.

Artikel 12 - Verlengde transactie: duur, beëindiging en verlenging
einde
Consumenten die een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten die zich uitstrekt tot de levering van de diensten, hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde te beëindigen, rekening houdend met de daartoe overeengekomen beëindigingsregels en een deadline van opzegtermijn van maximaal een maand.
Consumenten die een overeenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan die zich uitstrekt tot de levering van de diensten, hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde aan het einde van de bepaalde duur te beëindigen, met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels. en een opzegtermijn van maximaal een maand.
Met betrekking tot de in de voorgaande paragrafen genoemde overeenkomsten:
de consument heeft het recht om deze op elk moment te beëindigen en is niet beperkt tot een opzegging op een specifiek tijdstip of voor een specifieke periode;
De consument heeft het recht om deze te beëindigen zoals hij heeft besloten;
De consument heeft het recht om deze te beëindigen met een opzegtermijn die identiek is aan die van de contractant.
uitbreiding
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de levering van de diensten, kan niet worden verlengd of stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode.
In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot levering van kranten, dagbladen, weekbladen of tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van maximaal drie maanden, op voorwaarde dat de consument heeft de mogelijkheid om deze verlenging van de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de levering van de diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd wanneer de consument te allen tijde het recht heeft de overeenkomst met een tijdslimiet te beëindigen. opzegging van maximaal één maand of maximaal drie maanden wanneer de overeenkomst betrekking heeft op reguliere levering, maar beperkt tot minder dan één keer per maand, kranten, dagbladen, weekbladen of tijdschriften .
Een tijdelijke overeenkomst die zich uitstrekt tot de reguliere levering van kranten, dagbladen, weekbladen of tijdschriften (proef- of ontdekkingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van de periode test of introductie.
duur
Wanneer een overeenkomst met een duur van meer dan een jaar wordt gesloten, heeft de consument het recht de overeenkomst te allen tijde te beëindigen, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de billijke en billijke verzet tegen een beëindiging vóór het einde van de in de overeenkomst overeengekomen periode.

Artikel 13 - Betaling
De consument verbindt zich ertoe om onjuistheden in de opgegeven betalingsgegevens aan de ondernemer mee te delen. In geval van niet-betaling door de consument, behoudens wettelijke beperkingen, heeft de ondernemer het recht de consument in rekening te brengen redelijke prijzen die vooraf aan de consument zijn gegenereerd en gecommuniceerd.
 
Artikel 14 - Behandeling van klachten
De contractant heeft een klachtenprocedure op de juiste manier gecommuniceerd. Klachten worden in overeenstemming hiermee behandeld.
Klachten over de toepassing van de overeenkomst worden tijdig en volledig en duidelijk omschreven aan de ondernemer medegedeeld nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de contractant ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld. Als de verwerking van een klacht een langere verwerkingstijd vereist, wordt een bericht naar de consument verzonden waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en de datum wordt vermeld waarop een meer gedetailleerd antwoord kan worden verwacht.
Een klacht over een product of dienst van de ondernemer kan worden gemeld via het klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse organisatie voor verkoop op afstand: www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dus verzonden naar de betreffende aannemer en de Nederlandse organisatie voor verkoop op afstand.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt een geschil behandeld dat door de Geschillencommissie kan worden opgelost.

Article 15 – Litiges

 1. Pour les accords conclus entre l’entrepreneur et le consommateur auxquels s’appliquent les présentes conditions générales, le Droit néerlandais sera applicable.
 2. Les litiges entre le consommateur et l’entrepreneur en ce qui concerne de la conclusion ou de l’application des accords conclus pour les produits et services livrés par l’entrepreneur, peuvent, conformément aux dispositions suivantes, être présentés autant par le consommateur que par l’entrepreneur à la Commission des litiges de la vente à distance, boite postale 90600, 2509 LP La Haye (www.sgc.nl).
 3. Un litige ne sera traité par la Commission des litiges que lorsque le consommateur aura présenté sa plainte à l’entrepreneur en temps opportun.
 4. Dans un délai de trois mois au maximum suivant la naissance du litige, ce dernier devra être communiqué par écrit à la Commission des litiges.
 5. Lorsque le consommateur souhaite présenter un litige devant la Commission des litiges, celui-ci sera lié à sa décision. Lorsque l’entrepreneur souhaite faire ainsi, le consommateur, au sein d’un délai de cinq semaines suivant une demande écrite de la part de l’entrepreneur, indiquera par écrit soit l’acceptation de a décision de l’entrepreneur, soit sa préférence pour un traitement du litige par un tribunal compétent. Lorsque la décision du consommateur n’est pas reçue par l’entrepreneur au sein de cette période de 5 semaines, l’entrepreneur sera en droit de présenter le litige au tribunal compétent.
 6. La Commission des litiges prononcera son jugement conformément aux conditions stipulées dans son règlement. Les décisions de la Commission des litiges vaudront en tant qu’avis contraignants.
 7. La Commission des litiges annulera ou cessera le traitement d’un litige lorsqu’une surséance de paiement a été accordée à l’entrepreneur, lorsqu’un état de faillite est constaté ou lorsque celui-ci a arrêté ses activités d’entreprise, avant le traitement du litige par la Commission et avant son jugement final.
 8. Si parallèlement à la Commission des litiges pour la vente à distance, une autre entité reconnue ou liée à la Fondation des commissions des litiges pour consommateurs ou à l’Institut des plaintes et services financiers est considérée être compétente, seule la Commission des litiges pour la vente à distance sera l’entité compétente exclusive en ce qui concerne les méthodes de vente ou de prestation de services à distance. Pour tous les autres litiges, les autres commissions des litiges reconnues et liées à SGC ou Kifid, représenteront les entités compétentes.
 9. Article 16 – Garantie commerciale

  1. L’organisation néerlandaise de la vente à distance garantit le respect des avis contraignants de la Commission des litiges de la vente à distance, par ses membres, sauf si le membre en question décide de présenter l’avis contraignant au tribunal pour examen dans les deux mois qui suivent l’envoi de cet avis. Cette garantie rentrera en vigueur si après l’examen du tribunal, cet avis contraignant est maintenu et lorsque le jugement a acquis force de chose jugée. Une somme maximale de 10000€ par avis contraignant sera versée au consommateur par l’organisation néerlandaise de la vente à distance. Pour les sommes supérieures à 10000€ par avis contraignant, une somme de 10000€ sera versée. Pour le reste, l’organisation néerlandaise de la vente à distance se voit obligé de veiller à ce que l’avis contraignant soit respecté par ses membres
  2. Pour l’application de cette garantie, un appel à la garantie adressé à l’organisation néerlandaise de la vente à distance devra être effectué par le consommateur, indiquant le transfert à l’organisation néerlandaise de la vente à distance de sa créance à l’égard de l’entrepreneur. Si la créance à l’égard de l’entrepreneur dépasse 10000€, il sera proposé au consommateur de transférer sa créance à l’organisation néerlandaise de la vente à distance, après quoi celle-ci se chargera à son nom et à son compte du paiement de la créance au consommateur.

  Article 17 – Dispositions complémentaires ou différentes

  Les dispositions complémentaires à / différentes des présentes conditions générales ne devront pas défavoriser le consommateur et devront être déterminées par écrit et de telle sorte que le consommateur puisse sauvegarder celles-ci facilement sur un support de données.

  Article 18 – Modifications des conditions générales de la vente à distance

  1. L’organisation néerlandaise de la vente à distance ne modifiera les présentes conditions générales qu’après entretien avec l’association des consommateurs.
  2. Les modifications de ces conditions générales n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées conformément aux règles applicables. Cela signifie que pour les modifications survenant lors de la durée d’une offre, les dispositions les plus favorables pour le consommateur prévaudront.

  Adresse de l’organisation néerlandaise de la vente à distance: boite postale 7001, 6710 CB Ede.